Dział ten prezentuje kwestie związane z procesem zakładania firmy, nierzadko dość skomplikowanym. Dowiecie się tutaj, jakie formalności należy spełnić, aby powołać do życia własną działalność gospodarczą, firmę, przedsiębiorstwo czy spółkę. W dziale znajdziecie odpowiedzi na najważniejsze pytania, między innymi, w jaki sposób skrócić do minimum czas potrzebny na urzędowe sprawy. Przeczytacie w dziale, które formalności można załatwić bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną, a jakie wymagać będą Waszego osobistego kontaktu z odpowiednimi instytucjami.

Wesołych Świąt!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Załoga miniFirmy.pl

Rozliczenie PIT przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

Najczęstszą formą opodatkowania wybieraną przez przedsiębiorców jest opodatkowanie według skali podatkowej. Rozliczenia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w ten sposób dokonujemy na formularzu PIT-36.

Osoby prowadzące działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych mogą korzystać ze wszystkich odliczeń od dochodu i ulg podatkowych, jakie obowiązują dla zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Mogą więc skorzystać m.in. z ulgi na internet, ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej albo odliczenia darowizn. W tym celu do deklaracji PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/O. Rozliczając dochody firmy według skali podatkowej można również skorzystać z możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeżeli oprócz prowadzenia działalności, przedsiębiorca był zatrudniony na umowę o pracę lub uzyskiwał inne dochody, jakie wykazuje się na PIT-37, nie powinien składać dwóch deklaracji, ale na jednym formularzu PIT-36 ująć dochody z działalności gospodarczej oraz z pracy.

Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, powinni rozliczyć roczne dochody na formularzu PIT-36L.

Formularz PIT-36L nie pozwala na rozliczenie wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości skorzystania z większości ulg. Osoby rozliczające się podatkiem liniowym mogą skorzystać jedynie z ulgi abolicyjnej, przeznaczonej dla osób, które uzyskiwały dochody za granicą, w państwie dla którego stosuje się rozliczenie metodą proporcjonalnego odliczenia. Mogą też odliczyć składki na ZUS, na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Możliwe jest również przekazanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

W przypadku uzyskiwania również innych dochodów, np. z umowy o pracę należy wypełnić dwa formularze: PIT-36L do rozliczenia dochodów firmy i PIT-37 do rozliczenia dochodów z pracy. W takiej sytuacji będzie możliwe skorzystanie z ulg i odliczeń od dochodu, uzyskanego z umowy o pracę (lub innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej).

Działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową

Odpowiednim formularzem do rozliczenia dochodów z działalności opodatkowanej kartą podatkową jest formularz PIT-16A. Należy złożyć go do końca stycznia (za rok 2014 do 2 lutego, ponieważ 30 stycznia 2015 wypada w sobotę).

Korzystanie z karty podatkowej wyklucza możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie jest również możliwe skorzystanie z ulg, obowiązuje jedynie odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, jeśli przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej uzyskiwał również inne dochody, powinien wypełnić dwie deklaracje PIT. Jeżeli dodatkowe źródło dochodów jest opodatkowane na zasadach ogólnych, jest możliwe skorzystanie z ulg i odliczeń od tego dochodu.

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym mają obowiązek złożenia deklaracji PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/A. Formularze należy złożyć do 2 lutego 2015 roku.

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu nie rozliczą się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Mogą jednak skorzystać z odliczeń od dochodu, takich jak ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna czy odliczenia darowizn. Obowiązuje ich również możliwość odliczenia składek na ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne, ulga abolicyjna oraz możliwość przekazania 1% podatku na OPP. Nie obowiązuje ich natomiast ulga na dziecko, która jest ulgą odliczaną od podatku, a nie od dochodu.

Tak samo jak osoby rozliczające się kartą podatkową lub według podatku liniowego, w przypadku uzyskiwania również innych dochodów, opodatkowanych inną formą, ryczałtowcy powinni złożyć drugi formularz PIT.

Artykuł został przygotowany przez Redakcję serwisu RozliczeniePIT.pl oferującego porady i bezpłatny program do rozliczenia PIT.
ZUS

Obowiązkowe ubezpieczenie w ZUS właściciela firmy

Wraz z rejestracją działalności powstaje jednocześnie obowiązek ubezpieczenia, co oznacza, że przedsiębiorca musi opłacać w ZUS-ie comiesięczne składki rentowe, emerytalne oraz wypadkowe. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z zarejestrowaniem firmy, poprzez pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku w CEIDG, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział ZUS-u otrzymuje automatycznie informację o powstaniu nowej działalności gospodarczej. Resztę czynności musimy załatwić we własnym zakresie.

Czytaj dalej
Jak pisać pismo?

Świadectwo pracy – jak je wystawić?

Wydanie odchodzącemu pracownikowi świadectwa pracy jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Wszelkie zaniedbania w tym temacie – niedotrzymanie terminu, podanie niewłaściwych informacji czy niedostarczenie świadectwa są wykroczeniem i podlegają karze grzywny.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem ustalającym uprawnienia pracownika oraz rejestrującym dane dotyczące zatrudnienia. Musi być ono wydane pracownikowi najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i, co ważne, przekazane mu bezpośrednio, do rąk własnych bądź upoważnionej przez niego osobie. Kopia świadectwa przechowywana jest natomiast w aktach osobowych pracownika w zakładzie pracy. Na świadectwie powinny znaleźć się takie informacje, jak: okres i rodzaj wykonywanej pracy oraz opis zajmowanego stanowiska, tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, dane dotyczące wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, następnie okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia, wykorzystany urlop wychowawczy, okres, w którym pracownik był niezdolny do wykonywania pracy, liczba dni zwolnienia w danym roku kalendarzowym, okres odbywania czynnej służby wojskowej, okresy nieskładkowe czy informacje o zajęciu wynagrodzeniu. Na żądanie pracownika pracodawca zawiera także w świadectwie dane o wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych przez zatrudnionego kwalifikacjach.

Złe świadectwo – sprawa w sądzie

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o sprostowanie przedłożonego mu dokumentu, jeśli wykrył w nim nieprawdziwe informacje. Pracodawca, po uwzględnieniu wniosku, ma również 7 dni na przygotowanie nowego świadectwa. Gorzej jest, jeśli wniosek nie zostanie przyjęty. W takim przypadku w ciągu 7 dni pracownik ma prawo wystąpić na drogę sądową i domagać się korekty świadectwa pracy. Wydając nowy dokument, pracodawca ma obowiązek usunąć jego wcześniejszą, niewłaściwą wersję z akt osobowych pracownika.

W przypadku śmierci pracownika świadectwo pracy zostaje dołączone do jego akt osobowych, a prawo ubiegania się o wydanie dokumentu przysługuje członkowi rodziny bądź oficjalnemu spadkobiercy.

Ryczałt ewidencjonowany? Podatek liniowy? Jaką formę opodatkowania wybrać?

Rejestrując działalność w CEIDG, jesteśmy zobowiązani do wyboru rodzaju opodatkowania naszej firmy. Jest on zależny od charakteru prowadzonej działalności i warto wcześniej przeanalizować wszystkie możliwości, gdyż na zmianę formy opodatkowania będziemy musieli czekać do rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego.

Czytaj dalej
Szkolenie sprzedażowe błędy

Jak zmotywować pracowników?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien wiedzieć, w jaki sposób ich motywować do działania i poznać sposoby tej motywacji. Bez odpowiednio zmotywowanego pracownika nie da się zbudować dobrze funkcjonującej firmy.

Czym jest motywacja?

Motywacja to ważny element w życiu każdego człowieka, a jej znaczenie kluczowe we wszystkich jego działaniach. Na płaszczyźnie zawodowej motywowanie pracownika ma na celu jego docenienie i pokazanie mu, że jest on firmie potrzebny. Najważniejszą kwestią w motywacji jest znajomość celu, do którego zmierzamy i przekonanie, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia, co bezpośrednio wiąże się z wiarą we własne możliwości. Motywacja zatem to nic innego, jak pozytywna chęć działania, wykonania danego zadania – zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasu.

Zmotywowany pracownik to silniejsza firma

Motywowanie pracownika do nowych zadań i wyzwań ma swój budujący wpływ na jego samego jak i na przedsiębiorstwo. Gdy pracownik w wyniku działań motywacyjnych poczuje, że jest doceniany i stanowi ważną część firmy, będzie wykonywał swoją pracę znacznie efektywniej, jej rezultaty będą bardziej zadowalające. To wszystko bezpośrednio przełoży się na umocnienie pozycji firmy na rynku, zadowolony pracownik jest bowiem gwarantem silnego przedsiębiorstwa.

Formy motywacji

Pracownika zmotywować można na różne sposoby – począwszy od familiarnej relacji na linii przełożony – podwładny, aż po finansowe docenienie zawodowych osiągnięć zatrudnionego. Motywująca może być również sama atmosfera w pracy – przyjazna, sprzyjająca osobistemu rozwojowi, nieakceptująca nielojalności. Poprawieniu atmosfery służyć będą wszelkiego rodzaju wyjazdy pracowników, na przykład integrujące, oczywiście – na koszt firmy. Pracownik poczuje się z pewnością doceniony, jeśli powierzymy mu do wykonania ambitne i ważne zadania. Damy tym samym do zrozumienia, że wierzymy w jego możliwości i ufamy mu.

Pamiętajmy, że każdy, choćby najlepszy pracownik, po jakimś czasie popada zazwyczaj w swoich działaniach w rutynę. Dobra motywacja może temu zapobiec i obudzić w nim na powrót nowe pokłady energii oraz kreatywności. Ważne też jest to, aby działania motywacyjne prowadzone były nieustannie, a nie jedynie w czasie obniżonej wydajności pracowników.

Rabat za co?

E-commerce, czyli jak założyć sklep internetowy?

Obecnie coraz więcej sklepów stacjonarnych ma swoje odpowiedniki w świecie wirtualnym. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się nawet na prowadzenie wyłącznie sklepu internetowego, rezygnując z handlu bezpośredniego. Spora część właścicieli sklepów rozważa w pewnym momencie swojej działalności pomysł rozpoczęcia handlu internetowego. Przez jakie etapy powinni zatem przebrnąć?

Czytaj dalej

Zalety e-deklaracji

Od 1 stycznia 2008 roku wszyscy podatnicy, bez względu na wysokość swoich rocznych dochodów, a także mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą bez żadnych ograniczeń skorzystać z elektronicznego sposobu rozliczania i wysyłania rocznych zeznań podatkowych. Wystarczy do tego jedynie komputer, połączenie internetowe oraz przeglądarka www.

Jak rozliczyć się elektronicznie?

System e-Deklaracje jest nowoczesnym narzędziem współczesnej administracji skarbowej. Za jego pomocą można wypełnić i wysłać do Urzędu wszelkiego rodzaju zeznania podatkowe, wnioski czy korekty. System przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać również współmałżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie ze swoich dochodów. Elektroniczne zeznania podatkowe wypełnia się i wysyła poprzez stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl. Do wypełnienia interaktywnego formularza zeznania podatkowego wystarczy NIP lub PESEL, data urodzenia oraz wysokość przychodu wykazana w ostatnim rozliczeniu z Urzędem Skarbowym – kwota ta potwierdzi naszą wiarygodność. Po wysłaniu zeznania i poprawnym przetworzeniu dokumentu przez system musimy pobrać elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, w skrócie UPO, które należy archiwizować przez pięć lat (w formie papierowej bądź elektronicznej).

Szybkość i oszczędność, czyli korzyści z e-Deklaracji

Zalety e-Deklaracji doceniają zarówno podatnicy, jak i pracownicy administracji skarbowej. Elektroniczne zeznania podatkowe to ułatwienie kontaktu z organem podatkowym oraz pełne zautomatyzowanie i odbiurokratyzowanie systemu podatkowego. e-Deklaracja przyspiesza proces ewidencji, rozliczenia oraz księgowania wniosków, dzięki czemu podatnicy w krótszym czasie otrzymują zwroty podatku wynikające z jego nadpłaty. Elektroniczne PIT-y to również oszczędność czasu i pieniędzy. Podatnicy nie muszą już stać w długich kolejkach i opłacać przekazów pocztowych, a administracja skarbowa może w ten sposób obniżyć koszty związane z przygotowywaniem papierowych zeznań oraz wysyłaniem do podatnika wezwań, gdy rozliczenia okazują się błędne.

Podatnicy mogą wysyłać elektroniczne deklaracje z każdego miejsca na świecie, nawet w dniu poprzedzającym zakończenie okresu rozliczeniowego bez obawy, iż Urząd nie otrzyma ich zeznania. Do skorzystania z e-Deklaracji zachęca nas samo Ministerstwo Finansów. Pamiętacie hasło kampanii społecznej z 2011 roku? „Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez Internet.”

pytania

Firmowa pieczątka to wygoda, ale czy potrzebna?

Posiadanie firmowej pieczątki nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Własnoręcznie złożony podpis na dokumentach jest przecież równie ważny, co przybicie pieczątki z danymi firmy. Jednak nie o wiarygodność tutaj chodzi, lecz o zwykłą wygodę. Pieczątka firmowa ułatwia po prostu codzienną biurokrację.

Czytaj dalej

Zostań Freelancerem!

W obliczu niełatwej sytuacji na rynku pracy coraz więcej ludzi decyduje się na prowadzenie działalności na własną rękę, w czasie i miejscu, które sami wybiorą. Do wzrostu zainteresowania freelancingiem jako wolnym zawodem przyczynił się niezwykle rozwój Internetu, który nie tylko jest głównym narzędziem pracy w wykonywaniu większości zleceń, ale ułatwia także komunikację z freelancerami.

Czytaj dalej