Jak pisać pismo?

Świadectwo pracy – jak je wystawić?

Wydanie odchodzącemu pracownikowi świadectwa pracy jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Wszelkie zaniedbania w tym temacie – niedotrzymanie terminu, podanie niewłaściwych informacji czy niedostarczenie świadectwa są wykroczeniem i podlegają karze grzywny.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem ustalającym uprawnienia pracownika oraz rejestrującym dane dotyczące zatrudnienia. Musi być ono wydane pracownikowi najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i, co ważne, przekazane mu bezpośrednio, do rąk własnych bądź upoważnionej przez niego osobie. Kopia świadectwa przechowywana jest natomiast w aktach osobowych pracownika w zakładzie pracy. Na świadectwie powinny znaleźć się takie informacje, jak: okres i rodzaj wykonywanej pracy oraz opis zajmowanego stanowiska, tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, dane dotyczące wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, następnie okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia, wykorzystany urlop wychowawczy, okres, w którym pracownik był niezdolny do wykonywania pracy, liczba dni zwolnienia w danym roku kalendarzowym, okres odbywania czynnej służby wojskowej, okresy nieskładkowe czy informacje o zajęciu wynagrodzeniu. Na żądanie pracownika pracodawca zawiera także w świadectwie dane o wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych przez zatrudnionego kwalifikacjach.

Złe świadectwo – sprawa w sądzie

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o sprostowanie przedłożonego mu dokumentu, jeśli wykrył w nim nieprawdziwe informacje. Pracodawca, po uwzględnieniu wniosku, ma również 7 dni na przygotowanie nowego świadectwa. Gorzej jest, jeśli wniosek nie zostanie przyjęty. W takim przypadku w ciągu 7 dni pracownik ma prawo wystąpić na drogę sądową i domagać się korekty świadectwa pracy. Wydając nowy dokument, pracodawca ma obowiązek usunąć jego wcześniejszą, niewłaściwą wersję z akt osobowych pracownika.

W przypadku śmierci pracownika świadectwo pracy zostaje dołączone do jego akt osobowych, a prawo ubiegania się o wydanie dokumentu przysługuje członkowi rodziny bądź oficjalnemu spadkobiercy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.