Umowa o dzieło – na czym polega?

Umowa o dzieło to, obok umowy zlecenie, kolejna umowa o charakterze cywilnoprawnym regulowana w Kodeksie Cywilnym. Jest ona tak zwaną umową rezultatu, co oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnego zadania, a pracodawca wynagradza go za jego efekt. Czym różni się umowa o dzieło od zlecenia? Dlaczego jej zawieranie jest tak korzystne dla przedsiębiorców?

Bez składek

W przeciwieństwie od umowy zlecenie w umowie o dzieło obowiązuje ogólna zasada zwolnienia pracodawcy z obowiązku opłacania składek za pracownika. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa o dzieło jest naszym jedynym źródłem dochodu (paradoks) oraz gdy zawieramy ją nie ze swoim pracodawcą. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, to znaczy, gdy podpisujemy umowę o dzieło z obecnym pracodawcą, z którym pozostajemy dodatkowo w stosunku pracy, to wówczas ma on obowiązek opłacania składek z naszych łącznych przychodów. Oczywiście, bez względu na przedstawione sytuacje, umowa o dzieło jest umową opodatkowaną, pracodawca musi opłacić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy.

Zalety umowy o dzieło

Korzyści z zawarcia umowy o dzieło widoczne są dla obu stron – zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Pracodawca, nie opłacając składek, może wypłacić pracownikowi większą pensję netto, dzięki czemu ta forma zatrudnienia jest najtańsza dla przedsiębiorcy i opłacalna dla wykonawcy dzieła. Ten ostatni zadecydować może o czasie, miejscu i sposobie wykonywania pracy, co więcej może pracować nad dziełem bez nadzoru i kierownictwa oraz z pomocą osób trzecich – pod warunkiem, że treść umowy nie głosi inaczej.

Wady umowy o dzieło

Umowa o dzieło nakłada znacznie więcej ograniczeń po stronie wykonawcy. Podobnie jak w przypadku zlecenia pracownik zatrudniony na umowę o dzieło nie nabywa prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego, płatnych świadczeń wynikających z choroby, nie ma również zastosowania odszkodowanie z powodu wypadku w pracy. Wszelkie te ograniczenia wynikają z tego, iż umowa o dzieło regulowana jest Kodeksem Cywilnym, a nie Kodeksem Pracy, który w większym stopniu ochrania pracownika.

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na umowę o dzieło, a treść umów wskazuje na charakter zlecenia, popełniają wykroczenie. W takich przypadkach obciąża się przedsiębiorców karami i nakłada na nich obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń.

Zalety e-deklaracji

Od 1 stycznia 2008 roku wszyscy podatnicy, bez względu na wysokość swoich rocznych dochodów, a także mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą bez żadnych ograniczeń skorzystać z elektronicznego sposobu rozliczania i wysyłania rocznych zeznań podatkowych. Wystarczy do tego jedynie komputer, połączenie internetowe oraz przeglądarka www.

Jak rozliczyć się elektronicznie?

System e-Deklaracje jest nowoczesnym narzędziem współczesnej administracji skarbowej. Za jego pomocą można wypełnić i wysłać do Urzędu wszelkiego rodzaju zeznania podatkowe, wnioski czy korekty. System przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać również współmałżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie ze swoich dochodów. Elektroniczne zeznania podatkowe wypełnia się i wysyła poprzez stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl. Do wypełnienia interaktywnego formularza zeznania podatkowego wystarczy NIP lub PESEL, data urodzenia oraz wysokość przychodu wykazana w ostatnim rozliczeniu z Urzędem Skarbowym – kwota ta potwierdzi naszą wiarygodność. Po wysłaniu zeznania i poprawnym przetworzeniu dokumentu przez system musimy pobrać elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, w skrócie UPO, które należy archiwizować przez pięć lat (w formie papierowej bądź elektronicznej).

Szybkość i oszczędność, czyli korzyści z e-Deklaracji

Zalety e-Deklaracji doceniają zarówno podatnicy, jak i pracownicy administracji skarbowej. Elektroniczne zeznania podatkowe to ułatwienie kontaktu z organem podatkowym oraz pełne zautomatyzowanie i odbiurokratyzowanie systemu podatkowego. e-Deklaracja przyspiesza proces ewidencji, rozliczenia oraz księgowania wniosków, dzięki czemu podatnicy w krótszym czasie otrzymują zwroty podatku wynikające z jego nadpłaty. Elektroniczne PIT-y to również oszczędność czasu i pieniędzy. Podatnicy nie muszą już stać w długich kolejkach i opłacać przekazów pocztowych, a administracja skarbowa może w ten sposób obniżyć koszty związane z przygotowywaniem papierowych zeznań oraz wysyłaniem do podatnika wezwań, gdy rozliczenia okazują się błędne.

Podatnicy mogą wysyłać elektroniczne deklaracje z każdego miejsca na świecie, nawet w dniu poprzedzającym zakończenie okresu rozliczeniowego bez obawy, iż Urząd nie otrzyma ich zeznania. Do skorzystania z e-Deklaracji zachęca nas samo Ministerstwo Finansów. Pamiętacie hasło kampanii społecznej z 2011 roku? „Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez Internet.”

Nietrzeźwy pracownik w miejscu pracy

Pracownika spożywającego alkohol w miejscu pracy lub przychodzącego do pracy w stanie nietrzeźwym mogą spotkać poważne konsekwencje włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Jak powinien zachować się pracodawca, który zauważył tego rodzaju wykroczenie?

Co może zrobić pracodawca?

Pierwszym krokiem, jaki pracodawca może wykonać względem nietrzeźwego pracownika jest odsunięcie go od pracy oraz nakaz opuszczenia terenu zakładu czy firmy. Jeśli pracownik nie chce się na to zgodzić, pracodawca może zwrócić się o pomoc na przykład do ochrony. Jednak w takich przypadkach należy uważać, aby nie naruszać nietykalności pracownika. Ważną kwestią jest to, że pracodawca musi udowodnić nietrzeźwość pracownika, zwłaszcza, gdy jest ona podstawą do jego zwolnienia z pracy. Co natomiast w sytuacji wypadku spowodowanego w miejscu pracy przez pijanego pracownika? Pracodawca ma prawo skierować taką osobę na badanie zawartości alkoholu we krwi. Zapłaci za nie firma, jednak ZUS w całości zwróci te koszty, a w przypadku, gdy badanie wykaże nietrzeźwość pracownika, wówczas zapłaci za nie on sam. Za spożywanie alkoholu w miejscu pracy i nietrzeźwość pracowników odpowiedzialne są również kierujące nimi osoby, które wiedziały o naruszeniu obowiązków pracowniczych, jednak akceptowały ten stan. Dlatego pracodawca także i wobec nich może wyciągnąć konsekwencje.

Co może stracić pracownik?

Nietrzeźwość pracownika w miejscu pracy to powód do jego natychmiastowego zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, dodatkowo z jego własnej umyślnej winy i niedbalstwa. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja choroby alkoholowej pracownika – w jej przypadku pracodawca nie może zastosować zwolnienia dyscyplinarnego. Pijany pracownik może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej, porządkowej lub karnej, pracodawca może również nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości jednodniowego wynagrodzenia. Natomiast pracownik, który spowodował po pijanemu wypadek w miejscu pracy, traci prawo do ubezpieczenia wypadkowego.

Wszelkie sprawy związane z nietrzeźwością pracowników pracodawca powinien oficjalnie zawrzeć w aktach wewnątrzzakładowych, na przykład w regulaminie, tak by nie było żadnych wątpliwości, jakie konsekwencje czekają popełniających to wykroczenie.

Zakładanie firmy zoo

Obowiązek szkoleń BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to jedyne szkolenie, na które pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika, a z którego ten musi skorzystać. Odbywa się ono w czasie pracy, a jego koszt jest pokrywany przez pracodawcę. Szkolenie może być prowadzone bezpośrednio przez niego lub przez wskazanych przez firmę instruktorów posiadających uprawnienia dydaktyczne.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy

Oba instruktaże wchodzą w skład szkolenia wstępnego, mającego miejsce przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy. Instruktaż ogólny ma na celu wdrożyć pracownika w ogólne przepisy Kodeksu Pracy, zasady panujące w danej firmie oraz nauczyć go udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż stanowiskowy natomiast dotyczy już konkretnego stanowiska pracy i związanego z nim środowiska. W wyniku instruktażu zatrudniony pracownik powinien dowiedzieć, jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem obowiązków na określonym stanowisku i jak można im zapobiec. Instruktaż stanowiskowy muszą odbyć: uczniowie, którzy zaliczają w danym zakładzie praktyczną naukę zawodu, studenci na praktyce, pracownicy wykonujący pracę robotniczą oraz wszyscy ci zatrudnieni na innych stanowiskach, na których zachodzi niebezpieczeństwo narażenia na szkodliwe czynniki pracy. Co ważne, instruktaż stanowiskowy dotyczy wyłącznie jednego stanowiska pracy, dlatego osoby zatrudnione na kilku z nich mają obowiązek odbyć instruktaże zgodnie z liczbą zajmowanych stanowisk.

Szkolenia okresowe

Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska pracy oraz decyzji pracodawcy. Pracownicy robotniczy powinni odbywać takie szkolenia raz na trzy lata lub nawet częściej. Z kolei zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach okresowych co sześć lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno mieć miejsce w ciągu pół roku od rozpoczęcia pracy – w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, zarządzających, oraz w ciągu roku od momentu zaistnienia stosunku pracy w przypadku pracowników na pozostałych stanowiskach.

Informacja o odbyciu szkoleń przez pracownika przechowywana jest w jego aktach osobowych. Dodatkowo szkolenie okresowe winno kończyć się egzaminem, po którym pracownik otrzymuje zaświadczenie.

Dobry menedżer, czyli jaki?

Skąd płynie przykład? Z góry. Jeśli zatem obejmujesz stanowisko menedżera miej na uwadze to, że jesteś ciągłym przedmiotem obserwacji ze strony otoczenia, przede wszystkim swoich pracowników. Nie jest to bynajmniej powód do rozpierającej dumy i przybrania butnej postawy, ale okazja, aby uświadomić sobie, że odgrywasz ważną rolę w firmie i masz z tego tytułu odpowiedzialne zadania do spełnienia.

Postawa względem pracowników

Menedżer to nie tylko osoba, która potrafi zarządzać ludźmi, ale również taka, która umie z nimi rozmawiać i ich słuchać. Życzliwość, uczciwość, indywidualne podejście do każdego pracownika, umiejętność docenienia jego wysiłku, pochwalenia za pracę to najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać dobry menedżer. Nie może on pozwolić sobie na to, aby w sytuacjach stresowych i problemowych kierować się złymi emocjami. Musi on zawsze rozwiązywać wszelkie konflikty w sposób dyplomatyczny, a każdy najdrobniejszy zgrzyt na linii menedżer – pracownik czy pracownik – klient powinien wyjaśniać poprzez rozmowę i wzajemne wysłuchanie obu stron. Dobry menedżer nie boi się stanąć po stronie pracownika, gdy ten powziął decyzję zgodną z polityką i strategią firmy, a która to decyzja nie spotkała się z akceptacją klienta. Tylko taki menedżer może liczyć na zaufanie i oddanie ze strony pracowników.

Na co komu dobry menedżer?

Szanowany za swój charakter i postawę wobec ludzi menedżer staje się wzorem do naśladowania dla innych współpracowników. Jego zachowanie motywuje innych do działania i przekłada się na jedną bardzo ważną kwestię, przede wszystkim dla tych branż, których funkcjonowanie opiera się na codziennej pracy z klientami. Dobry menedżer jako pozytywny przykład zachowania względem drugiego człowieka daje bowiem pracownikowi wzór tego, jak z kolei on powinien traktować klienta. Jeśli menedżer wprowadza do codziennych kontaktów interpersonalnych dobrą energię, to tego samego może wymagać od swoich współpracowników. Pamiętaj zatem, że dobry menedżer to profesjonalnie obsłużony klient.

Zanim zaczniesz karcić pracownika za jego uchybienia, zastanów się przez chwilę, czy przypadkiem Twoje zachowanie było właściwe. Dobry menedżer nigdy bowiem nie zapomina o swoich wadach i słabościach.

Jak pisać pismo?

Świadectwo pracy – jak je wystawić?

Wydanie odchodzącemu pracownikowi świadectwa pracy jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Wszelkie zaniedbania w tym temacie – niedotrzymanie terminu, podanie niewłaściwych informacji czy niedostarczenie świadectwa są wykroczeniem i podlegają karze grzywny.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem ustalającym uprawnienia pracownika oraz rejestrującym dane dotyczące zatrudnienia. Musi być ono wydane pracownikowi najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i, co ważne, przekazane mu bezpośrednio, do rąk własnych bądź upoważnionej przez niego osobie. Kopia świadectwa przechowywana jest natomiast w aktach osobowych pracownika w zakładzie pracy. Na świadectwie powinny znaleźć się takie informacje, jak: okres i rodzaj wykonywanej pracy oraz opis zajmowanego stanowiska, tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, dane dotyczące wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, następnie okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia, wykorzystany urlop wychowawczy, okres, w którym pracownik był niezdolny do wykonywania pracy, liczba dni zwolnienia w danym roku kalendarzowym, okres odbywania czynnej służby wojskowej, okresy nieskładkowe czy informacje o zajęciu wynagrodzeniu. Na żądanie pracownika pracodawca zawiera także w świadectwie dane o wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych przez zatrudnionego kwalifikacjach.

Złe świadectwo – sprawa w sądzie

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o sprostowanie przedłożonego mu dokumentu, jeśli wykrył w nim nieprawdziwe informacje. Pracodawca, po uwzględnieniu wniosku, ma również 7 dni na przygotowanie nowego świadectwa. Gorzej jest, jeśli wniosek nie zostanie przyjęty. W takim przypadku w ciągu 7 dni pracownik ma prawo wystąpić na drogę sądową i domagać się korekty świadectwa pracy. Wydając nowy dokument, pracodawca ma obowiązek usunąć jego wcześniejszą, niewłaściwą wersję z akt osobowych pracownika.

W przypadku śmierci pracownika świadectwo pracy zostaje dołączone do jego akt osobowych, a prawo ubiegania się o wydanie dokumentu przysługuje członkowi rodziny bądź oficjalnemu spadkobiercy.

Ryczałt ewidencjonowany? Podatek liniowy? Jaką formę opodatkowania wybrać?

Rejestrując działalność w CEIDG, jesteśmy zobowiązani do wyboru rodzaju opodatkowania naszej firmy. Jest on zależny od charakteru prowadzonej działalności i warto wcześniej przeanalizować wszystkie możliwości, gdyż na zmianę formy opodatkowania będziemy musieli czekać do rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego.

Czytaj dalej
Szkolenie sprzedażowe błędy

Jak zmotywować pracowników?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien wiedzieć, w jaki sposób ich motywować do działania i poznać sposoby tej motywacji. Bez odpowiednio zmotywowanego pracownika nie da się zbudować dobrze funkcjonującej firmy.

Czym jest motywacja?

Motywacja to ważny element w życiu każdego człowieka, a jej znaczenie kluczowe we wszystkich jego działaniach. Na płaszczyźnie zawodowej motywowanie pracownika ma na celu jego docenienie i pokazanie mu, że jest on firmie potrzebny. Najważniejszą kwestią w motywacji jest znajomość celu, do którego zmierzamy i przekonanie, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia, co bezpośrednio wiąże się z wiarą we własne możliwości. Motywacja zatem to nic innego, jak pozytywna chęć działania, wykonania danego zadania – zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasu.

Zmotywowany pracownik to silniejsza firma

Motywowanie pracownika do nowych zadań i wyzwań ma swój budujący wpływ na jego samego jak i na przedsiębiorstwo. Gdy pracownik w wyniku działań motywacyjnych poczuje, że jest doceniany i stanowi ważną część firmy, będzie wykonywał swoją pracę znacznie efektywniej, jej rezultaty będą bardziej zadowalające. To wszystko bezpośrednio przełoży się na umocnienie pozycji firmy na rynku, zadowolony pracownik jest bowiem gwarantem silnego przedsiębiorstwa.

Formy motywacji

Pracownika zmotywować można na różne sposoby – począwszy od familiarnej relacji na linii przełożony – podwładny, aż po finansowe docenienie zawodowych osiągnięć zatrudnionego. Motywująca może być również sama atmosfera w pracy – przyjazna, sprzyjająca osobistemu rozwojowi, nieakceptująca nielojalności. Poprawieniu atmosfery służyć będą wszelkiego rodzaju wyjazdy pracowników, na przykład integrujące, oczywiście – na koszt firmy. Pracownik poczuje się z pewnością doceniony, jeśli powierzymy mu do wykonania ambitne i ważne zadania. Damy tym samym do zrozumienia, że wierzymy w jego możliwości i ufamy mu.

Pamiętajmy, że każdy, choćby najlepszy pracownik, po jakimś czasie popada zazwyczaj w swoich działaniach w rutynę. Dobra motywacja może temu zapobiec i obudzić w nim na powrót nowe pokłady energii oraz kreatywności. Ważne też jest to, aby działania motywacyjne prowadzone były nieustannie, a nie jedynie w czasie obniżonej wydajności pracowników.

Prosty CRM online

Korzyści z wdrożenia CRM

Aplikacje CRM zarządzające relacjami z partnerami biznesowymi są narzędziem usprawniającym codzienne obowiązki firmowe oraz podnoszącym poziom obsługi klientów.

Profesjonalne podejście do klienta

Dzięki aplikacji CRM, która gromadzi w jednym miejscu wszystkie najpotrzebniejsze dane o kliencie wraz z historią podejmowanych względem niego działań, będziesz na bieżąco wiedzieć na jakim etapie współpracy jesteś z kontrahentem, jakie decyzje zostały powzięte oraz jakie sugestie klient zaproponował. Wszystkie tego typu notatki sprawią, iż żadna kluczowa dla powodzenia transakcji informacja nie ujdzie Twojej uwadze. Wzmocni to wizerunek firmy oraz wzbudzi ze strony klienta zaufanie.

Oszczędność czasu

CRM jako baza wiedzy o kontrahentach i prowadzonych z nimi interesach w wyraźny sposób oszczędza czas przeznaczany na wykonywanie codziennych obowiązków biurowo-administracyjnych. Aplikacja jest jednocześnie rozbudowanym notatnikiem, kalendarzem, książką teleadresową i czymś jeszcze więcej. Korzystając z systemu CRM, nie trzeba zapisywać informacji w różnych miejscach, wszystko bowiem znajduje się w jednej pamięci. Ułatwia to znacznie pracę oraz podwyższa jakość wykonywanych działań.

Aplikacje CRM to gwarancja właściwego podejścia do klienta, obsługi kontrahenta na najwyższym poziomie. Systemy zarządzające relacjami z partnerami biznesowymi spełniają również ważną rolę w prowadzeniu właściwej organizacji pracy w firmie i to bez względu na to, czy jest ona duża czy mała. Taką aplikacją stworzoną dla niewielkich przedsiębiorstw jest prosty CRM dla małych firm – miniCRM.

Po co komu biznesplan?

Biznesplan jest podstawowym dokumentem planistycznym i strategicznym przedsiębiorstwa. Powinien być on tworzony nie tylko przez firmy, które rozpoczynają swoją działalność, ale również przez te już istniejące w celu bieżącego weryfikowania swoich założeń. Ważne, aby przygotowaniem biznesplanu zajęły się osoby kompetentne, znające bardzo dobrze firmę oraz otoczenie rynkowe, w którym ta funkcjonuje.

Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan musi przede wszystkim określać cele przedsiębiorstwa i zadania służące jego osiągnięciu, a także przedział czasowy, w którym wprowadzona strategia działania ma przynieść planowane rezultaty. W biznesplanie powinna znaleźć się również informacja o środkach i zasobach finansowych przeznaczanych na realizację celów. Oprócz danych o samym przedsiębiorstwie biznesplan przedstawia szerszą analizę otoczenia rynkowego firmy, nie może w nim zatem zabraknąć informacji o istniejącej i potencjalnej konkurencji oraz badań związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi. Stworzenie biznesplanu wymaga więc poznania mocnych i słabych stron własnej firmy oraz wiedzy na temat jej otoczenia.

Znaczenie biznesplanu

Biznesplan, jak sama nazwa na to wskazuje, jest pomocnym narzędziem planowania i zarządzania w firmie. Przedstawiając zaplanowaną i przeanalizowaną wizję rozwoju oraz sukcesu przedsiębiorstwa, biznesplan niweluje możliwość porażki. Przewidywanie zmian, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pomaga oszacować szanse oraz różne zagrożenia czyhające na firmę. Co więcej, dobrze przygotowany i dogłębnie przemyślany biznesplan jest okazją dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własną działalność, ale którym brakuje środków finansowych na jej rozkręcenie. W takiej sytuacji rzetelnie opracowany biznesplan może przyciągnąć inwestorów, sponsorów czy kredytodawców. Ważne jednak, aby dokument był w jak największym stopniu wiarygodny, obiektywny i maksymalnie realny.

Przygotowując biznesplan, pamiętaj, że musi on być systematycznie uaktualniany, gdyż zarówno sytuacja firmy, jak i jej otoczenie rynkowe nieustannie się zmieniają. Ważne, aby opracowywać nowy biznesplan przynajmniej raz w roku, w kluczowym dla przedsiębiorstwa momencie, na przykład tuż przez rozpoczęciem budżetowania. Jeśli liczysz na wsparcie inwestorów, to nie zapominaj, że oni często wymagają bieżącej wersji biznesplanu.