Wpisy

Dlaczego warto zatrudnić bezrobotnych?

Zatrudniając bezrobotnego, pracodawca może liczyć na refundację kosztów związanych z wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy. Musi jednak, rzecz jasna, spełnić kilka formalnych warunków i złożyć odpowiedni wniosek wraz z kilkoma dokumentami.

Wniosek

Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę prowadzonej działalności. We wniosku należy uwzględnić między innymi następujące dane: informacje dotyczące pracodawcy, liczbę tworzonych specjalnie dla osób bezrobotnych stanowisk pracy, koszty poniesione na ich utworzenie, plan zakupów wyposażenia stanowisk pracy, charakter pracy wykonywanej przez zatrudnionych bezrobotnych, a także kwalifikacje i uprawnienia, jakie winni posiadać. Do wniosku należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów: zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o terminowym opłacaniu podatków, a także oświadczenie, iż w ciągu trzech ostatnich lat nie korzystaliśmy z pożyczki użyczonej przez Fundusz Pracy na sfinansowanie stanowisk pracy, a jeśli takową pożyczkę otrzymaliśmy musimy przedstawić dowód, że została ona w całości spłacona.

Inne warunki

Pracodawca, aby uzyskać prawo do refundacji kosztów za wyposażenie czy doposażenie stanowiska pracy, musi spełnić dwa podstawowe warunki. Sam ponosi koszty, o których mowa, refundacja następuje bowiem już po zakupie, a bezrobotny skierowany do niego do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy musi być zatrudniony na stanowisku przez okres minimum 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu. Dodatkowo, wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia, a w ciągu ostatniego roku nie mógł zredukować liczby stanowisk pracy w swojej firmie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku musi on przedstawić rozliczenie wydatków poniesionych na wyposażenie nowych stanowisk pracy. Pamiętajmy, że każde złamanie umowy o refundacji wiąże się z natychmiastowym zwrotem dofinansowania wraz ustawowymi odsetkami.

Zatrudnianie bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, może przynieść pracodawcy wymierne korzyści. Szczególnie, jeśli zatrudnia on osoby w trudnej sytuacji zawodowej, a są to: długotrwale bezrobotni, bezrobotni przed 25. rokiem życia i po 50. roku życia, nieposiadający kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujący dzieci do lat 7 oraz bezrobotni-niepełnosprawni.